Kom vooruit | Business consultancy | Veenendaal

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kom vooruit (“Kom vooruit”). Het adres van Kom vooruit is Weegbree 28, 3903 GT  Veenendaal, met het KvK-nummer 84902507.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@komvooruit.nu+31 (0)6 – 117 102 65 of per post: Kom vooruit, Weegbree 28, 3903 GT  Veenendaal.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het uitvoeren van verbeter projecten, business- en financiële controle gerelateerde werkzaamheden en het maken en onderhouden van dashboards.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Kom vooruit en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.komvooruit.nu.

 

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle door Kom vooruit gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

2. Als de Opdrachtgever aan Kom vooruit gegevens verstrekt, mag Kom vooruit ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

1. Kom vooruit mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. Als Kom vooruit genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Kom vooruit en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Kom vooruit zal maandelijks factureren.

2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Kom vooruit. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

 • 15% over de eerste € 2.500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.

4. De volledige vordering van Kom vooruit op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

 • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 – Contractsduur

1. Kom vooruit en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

 • Kom vooruit kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. Kom vooruit zegt op per aangetekende brief.
 • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Kom vooruit de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Kom vooruit.

2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Kom vooruit eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Kom vooruit. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Kom vooruit de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Kom vooruit opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

1. Kom vooruit zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Kom vooruit mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3. Als Kom vooruit de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Kom vooruit verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Kom vooruit om de opdracht uit te voeren.

5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Kom vooruit de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Kom vooruit is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Kom vooruit is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2. Kom vooruit kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Kom vooruit zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. Kom vooruit mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

1. Kom vooruit mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. Kom vooruit mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Kom vooruit dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

1. Als Kom vooruit de opdracht tussentijds opzegt, zal Kom vooruit zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Kom vooruit extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2. Kom vooruit mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 • a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
 • b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
 • c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 • e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

1. Kom vooruit hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. Kom vooruit kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als Kom vooruit zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Kom vooruit het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat Kom vooruit levert, blijft eigendom van Kom vooruit totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Kom vooruit veilig te stellen.

3. Als Kom vooruit zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Kom vooruit om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Kom vooruit deze terug kan nemen.

Artikel 15 – Onderzoek

1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Kom vooruit mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Kom vooruit mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 16 – Klachten

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Kom vooruit de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Kom vooruit die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

1. Kom vooruit is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Kom vooruit.

2. Kom vooruit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Kom vooruit is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2000,00.

4. De aansprakelijkheid van Kom vooruit is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kom vooruit.

Artikel 18 – Privacy Statement

Kom vooruit beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 19 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Kom vooruit is één jaar.

Artikel 20 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Kom vooruit voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Kom vooruit toerekenbaar is.

2. Als derden Kom vooruit aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Kom vooruit zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Kom vooruit, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Kom vooruit alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2. Kom vooruit zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Kom vooruit optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Kom vooruit niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 23 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 – Bevoegde rechter

Rechtbank Utrecht.